Emily Ratajkowski – Omega “Her Time” Exhibition Launch Party in Paris

Emily Ratajkowski – Omega “Her Time” Exhibition Launch Party in Paris